ПОСЕТА МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Uncategorized
ЕЛСА – Европско удружење студената права, локална група Београд, организује посету Министарству спољних  послова. Министарство спољних послова  Републике Србије је део Владе Републике Србије и задужено је за међународну сарадњу и успостављање међудржавних односа. Министарство је надлежно за координацију спољнополитичких и других међународних активности које у оквиру утврђене надлежности спроводе државни органи. Државни органи у обављању спољних послова сарађују са Министарством благовременим извештавањем о планираним и спроведеним активностима. Комуникација државних органа са представницима других држава и међународних организација одвија се посредством Министарства или у сарадњи са Министарством, када је то у складу са међународним уговорима и дипломатском праксом. Односи државних органа са дипломатско-конзуларним представништвима одвијају се преко Министарства. Министарство у оквиру своје надлежности представља, уз председника Републике, Републику Србију у односима са другим државама, међународним организацијама, међународним судовима и другим међународним институцијама,…
Read More
Посета Поверенику за заштиту равноправности

Посета Поверенику за заштиту равноправности

Uncategorized
ЕЛСА –Европско удружење студената права, локална група Београд, организује посету Поверенику за заштиту равноправности.   Повереник за заштиту равноправности je нeзaвисaн, сaмoстaлaн и спeциjaлизoвaн држaвни oргaн фoрмирaн нa oснoву Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje из 2009. гoдинe. Народна Скупштина Републике Србије изабрала је 27. маја 2015. године Бранкицу Јанковић за нову повереницу за заштиту равноправности. Нoрмативни oквир рaдa Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти чинe Устaв Рeпубликe Србиje, рeлeвaнтни мeђунaрoдни дoкумeнти и oпшти и пoсeбни aнтидискриминaциoни зaкoни Рeпубликe Србиje. Зaдaци oвoг држaвнoг oргaнa су спрeчaвaњe свих видoвa, oбликa и случajeвa дискриминaциje, зaштитa рaвнoпрaвнoсти физичких и прaвних лицa у свим oблaстимa друштвeних oднoсa, нaдзoр нaд примeнoм прoписa o зaбрaни дискриминaциje, кao и унaпрeђивaњe oствaривaњa и зaштитe рaвнoпрaвнoсти. Пoвeрeник пo Зaкoну o зaбрaни дискриминaциje имa Стручну службу, кoja му пoмaжe у вршeњу њeгoве нaдлeжнoсти. Стручнa…
Read More
КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

Uncategorized
Европско удружење студената права и младих правника Београд (ЕЛСА Београд)   расписује конкурс за обављање приправничког стажа за дипломиране правнике  у Прекршајном суду у Београду. Радно време :  7:30 – 15:30 часова Трајање: 2 године Место обављања : у радним просторијама Прекршајног суда у Београду, улица Устаничка 14 Опис посла :  Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима. Обухвата упознавање са начином рада суда, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одлазак на суђења, као и обављање различитих послова из области права. Приправнички стаж је волонтерског карактера. Услови за учешће на конкурсу: -              Статус дипломираног правника -              Познавање енглеског језика -              Познавање рада на рачунару -              Озбиљност и мотивисаност у раду Критеријум избора:  Избор кандидата/кандидаткиња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће…
Read More
ЕЛСА БЕОГРАД ВРШИ ПРИЈЕМ 30 НОВИХ ЧЛАНОВА

ЕЛСА БЕОГРАД ВРШИ ПРИЈЕМ 30 НОВИХ ЧЛАНОВА

Uncategorized
  Европско удружење студената права ELSA (European Law Students‘ Association) је међународна, студентска организација која остварује своје циљеве у свим државама Европе и појединим државама ван европског континента. ELSA Београд постоји од 1987. године и највећа је струковна, студентска организација у земљи. ELSA своје циљеве остварује обављајући различите активности као што су проналажење студентских пракси,организација семинара и конференција, студијских посета, симулација суђења, трибина и слично. Кроз своје активности ELSA доприноси развоју правне науке и професионалном усавршавању студената и младих правника, омогућује им да се упознају са другим правним системима и културама у духу критичког дијалога и научне сарадње и помаже им да стекну интернационално професионално искуство. Ако сте амбициозни, комуникативни, мотивисани да преузмете одговорност, пуни позитивне енергије, креативни, вољни да стичете нова знања и вештине и волите да путујете постаните чланови ELSA-е Београд! Начин пријаве: e-mail са…
Read More
XII ЕЛСА-ина школа за будуће лидере – Појам, оправдање и сврха казне

XII ЕЛСА-ина школа за будуће лидере – Појам, оправдање и сврха казне

Uncategorized
Европско удружење студената права и младих правника вас позива да се пријавите на ХII ЕЛСА-ину школу за будуће лидере – Појам, оправдање и сврха казне, која ће се одржати од 08. до 11. марта 2019. на Копаонику у хотелу „MujEn Lux“.     У првом делу семинара обрађују се лидерске вештине (јавни наступ, тимски рад, писање пројеката, управљање временом), тренинге воде тренери са вишегодишњим искуством, а друга половина је посвећена централној теми – Појам, оправдање и сврха казне. Сматрамо да је ово врло актуелна и значајна тема, јер казна се прожима кроз све правне дисциплине и саставни је део свакодневног живота. Предавања ће одржати еминентни стручњаци, са посебним освртом на историјски и теоријски аспект казне кроз различите гране права. Полазници добијају сертификате.     Сви заинтересовани кандидати треба да уз попуњен пријавни…
Read More
ELSA Day 2018.

ELSA Day 2018.

Uncategorized
ELSA Day - “ From Zero to Hero “ "ELSA Day" је интернационални пројекат који се сваке године одржава из области људских права. Први пут је одржан 20. марта 2013. године и тада је читава ЕЛСА мрежа радила заједно на реализацији јединственог форума за људска права, како би дискутовала о међународним и европским стандардима заштите и имплементације људских права. Форум је био удружен под слоганом "all different, all together", идејом која се враћа на ЕЛСА- ину визију. Од тада смо наставили да заједнички демонстрирамо наше залагање за људска права кроз организовање различитих активности , које омогућавају студентима права да буду сваке године независни и критички чланови друштва.   новембра у амфитеатру VII је одржана интерактивна панел дискусија “FROM ZERO TO HERO” коју је свечано отворила продекан за међународну сарадњу др…
Read More
КОНКУРС ЗА 30 ПРАКТИКАНАТА У АДВОКАТСКИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА

КОНКУРС ЗА 30 ПРАКТИКАНАТА У АДВОКАТСКИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА

Uncategorized
Европско удружење студената права организује конкурс за практиканте у следећим канцеларијама: Адвокатска канцеларија ,,Петар Учајев" http://www.ucajev-office.rs/sr/ Адвокатска канцеларија ,,Никола Живуловић" Адвокатска канцеларија ,,Милорад Влаховић" Адвокатска канцеларија ,,Стојковић и Прекајаски" http://stojkovic.rs/ Адвокатска канцеларија ,,Јанковић Поповић Митић"https://www.jpm.rs/ Адвокатска канцеларија ,,Крстић - Иванић" Адвокатска канцеларија ,,Саша Миловановић" Адвокатска канцеларија ,,Немања Јоловић" http://www.jolovic.com/ Адвокатска канцеларија ,,Биљана Костић" Адвокатска канцеларија ,,А 42" http://www.a42.rs/ Адвокатска канцеларија ,,Виолета Кочић" Адвокатска канцеларија ,,Јелена Р. Законовић" Адвокатска канцеларија ,,Синиша Ђалић" Адвокатска канцеларија ,,Новак Филиповић" Адвокатска канцеларија ,,Ноел Ђуришић" Адвокатска канцеларија ,,Миљаковић Зоран" Адвокатска канцеларија ,,Зоран Гилић" Адвокатска канцеларија ,,Ковачевић Колешан" Извршитељска канцеларија ,,Светлана Манић" Пракса ће бити започета непосредно након одабира кандидата. Место обављања праксе: Београд; Радно време: у складу са договором; Опис послова: пракса ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада…
Read More
КОНКУРС ЗА ПРИПРАВНИКА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ А42 – НИКОЛИЋ ДАНИЛО

КОНКУРС ЗА ПРИПРАВНИКА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ А42 – НИКОЛИЋ ДАНИЛО

Uncategorized
Број приправника: 1 Радно време: 10 - 15 часова Трајање: две године. Место обављања: у радним просторијама адвокатске канцеларије у Београду, улица Влајковићева 12 Опис послова: Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одласке на суђења, као и обављање осталих послова из области права којима се адвокатска канцеларија бави. Канцеларија се бави претежно кривицом, као и парницом укључујући и остале гране права. Услови за учешће на конкурсу: статус дипломираног правника (Правног факултета Универзитета у Београду), познавање рада на рачунару, озбиљност и мотивисаност у раду; Критеријуми избора: Избор кандидата/кандидаткиња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно…
Read More
Посета Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Посета Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Uncategorized
  ЕЛСА –Европско удружење студената права, локална група Београд, организује посету Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности, који врши послове заштите података о личности, и чији је широки делокруг надлежности утврђен чланом 44. Закона о заштити података о личности. Функција Повереника за информације од јавног значаја код нас је основана Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који је донела Скупштина Републике Србије 05. 11. 2004. године у Београду. Народна скупштина је 22. 12. 2004. године именовала Родољуба Шабића за првог повереника за информације од јавног значаја, а 05. 12. 2011. године он је поново изабран на још један мандат. Ради остваривања послова из свог делокруга…
Read More
ЕЛСА-ина школа одрживог развоја

ЕЛСА-ина школа одрживог развоја

Uncategorized
ЕЛСА (Европско удружење студената права и младих правника) вас позива да се пријавите на ХI ЕЛСА-ину школу за будуће лидере - Одрживи развој, коју организује уз подршку Министарства заштите животне средине. Семинар ће се одржати од 09. до 12. новембра 2018. на Копаонику. У првом делу семинара обрађују се лидерске вештине (јавни наступ, тимски рад, писање пројеката, управљање временом), тренинге воде тренери са вишегодишњим искуством, а друга половина је посвећена централној теми - Одрживи развој. Сматрамо да је ово врло актуелна и значајна тема, јер одрживи развој подразумева развој друштва који расположивим ресурсима задовољава људске потребе, осигуравајући дугорочно постојање људског друштва и његовог окружења. Предавања ће одржати еминентни стручњаци, са посебним освртом на то да концепт одрживог развоја представља нову стратегију и филозофију друштвеног развоја. Полазници добијају сертификате. Сви заинтересовани…
Read More