Seminari i konferencije

Home / Seminari i konferencije

Seminari i konferencije (Seminars & Conferences – S&C ) dopunjuju formalno univerzitetsko obrazovanje studenata prava kroz podizanje svesti o globalnim, pravnim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim pitanjima.

Pružaju mogućnosti za učenje o drugim kulturama i pravnim sistemima u duhu kritičkog dijaloga i naučne saradnje i pomažu studentima prava i mladim pravnicima da budu međunarodno orijentisani i profesionalno obučeni za obavljanje pravničke profesije. Ključna delovanja S&C-a obuhvataju organizaciju seminara, konferencija, pravnih škola i studijskih poseta.

Edukacije u vidu seminara i konferencija organizuju se svuda u svetu iz različitih pravnih oblasti uz učešće najeminentnijih stručnjaka. Pod okriljem ELSA-e Internacional  godišnje se organizuje oko 30 seminara gde studenti imaju priliku da steknu vrlo korisna, praktična znanja. ELSA Beograd je u stalnom kontaktu sa lokalnim i nacionalnim grupama širom Evrope, tako da redovno dobija informacije o internacionalnim seminarima, konferencijama i pravnim školama koje naši studenti mogu da pohađaju.

Seminar se sastoji iz nekoliko predavanja o određenoj pravnoj temi ili pravnoj oblasti. O temi se diskutuje na plenumu. Konferencije zahtevaju više individualnog učešća i naučnog doprinosa učesnika. O temama konferencija se diskutuje u okviru radionica, a zaključna, usaglašena i uređena verzija se iznosi na plenumu. Međunarodni seminar ili konferencija podrazumeva smeštaj za učesnike i obično traje 3 dana. ELSA-ine pravne škole organizuju se jednom godišnje, u bliskoj saradnji sa akademskim i institucionalnim partnerima i traju minumum 7 dana. Studijske posete pružaju mogućnost članovima ELSA-e da posete ELSA-ine grupe u drugim državama (ELSA-ina mreža obuhvata oko 40.000 studenata prava i mladih pravnika u okviru četrdeset jedne zemlje), kao i da budu domaćini grupama iz inostranstva u svojoj zemlji. Posete podrazumevaju i akademski program koji omogućava učesnicima razmenu znanja u oblasti prava. Studijska poseta može biti unilateralna, bilateralna i multilateralna.